اسامی رسمی و نهایی 153 کاندیدای شورای شهر ساری

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه


 شهر ساري مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29

برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري به شرح زير مي باشد:


 

- 1 آقاي سيدمهدي احمدي  فرزند سيد حسين كد نامزد 124

- 2 آقاي قاسم احمديان پور فرزند ابوالفضل كد نامزد 125

- 3 آقاي سيدمرتضي احمدي سقنديكلائي فرزند سيدعلى اکبر كد نامزد 126

- 4 آقاي سيامك آذربرزين فرزند هوشنگ كد نامزد 127

- 5 آقاي مصطفي آران دينكي فرزند احمد كد نامزد 128

- 6 آقاي اسمعيل اژكان فرزند غفار كد نامزد 129

- 7 آقاي محمد اسلامي فولادي فرزند اسحق علي كد نامزد 142

- 8 آقاي قاسم اصغري آقمشهدي فرزند نورمحمد كد نامزد 146

- 9 آقاي فتاح اعزي فرزند على كد نامزد 147

- 10 آقاي سيدعلي آقاميري فرزند ميرآقا بابا كد نامزد 148

- 11 آقاي ابراهيم امان زاده بنه فرزند خسرو كد نامزد 149

- 12 آقاي علي اصغر انتظاري سنگسركي فرزند احمد كد نامزد 151

- 13 آقاي قاسمعلي ايران منش كد نامزد 152

- 14 آقاي مرتضي بابائي لولتي فرزند محمدرضا كد نامزد 158

- 15 آقاي حسين باراني فرزند قربانعلى كد نامزد 159

- 16 آقاي جمال باقري نسامي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 161

- 17 خانم فائزه باكوئي فرزند معزالدين كد نامزد 162

- 18 آقاي سبحان بخشي موسي كلائي فرزند تقي كد نامزد 164

- 19 خانم زهرا برديا فرزند مرتضي كد نامزد 165

- 20 آقاي حسين برزگرورنامي فرزند قلي كد نامزد 167

- 21 آقاي سيدغلامرضا بني احمد فرزند سيد عبدالله كد نامزد 169

- 22 آقاي سعيد بهاري اردشيري فرزند عباسعلي كد نامزد 171

- 23 آقاي محمد پوريائي فرزند قربانعلى كد نامزد 172

- 24 آقاي سيدميلاد تقوي فرزند سيدجمال الدين كد نامزد 174

- 25 آقاي اكبر تقي پور فرزند رمضان كد نامزد 175

- 26 آقاي سيدمحمد جعفري فرزند سيدعلي كد نامزد 179

- 27 آقاي غلامحسين جلالي فرزند عابدين كد نامزد 181

- 28 آقاي سيدكاظم جماليان فرزند ميرمختار كد نامزد 184

- 29 خانم رويا حاجي زاده حاجي فرزند حسن كد نامزد 186

- 30 آقاي كوروش حبيبي فرزند شعبانعلي كد نامزد 187

- 31 آقاي حبيب اله حبيبي سرخكلائي فرزند روح اله كد نامزد 189

- 32 آقاي سيدعلي حجازي فرزند سيد على محمد كد نامزد 191

- 33 آقاي رامين حسين زاده فرزند قاسم كد نامزد 192

- 34 آقاي رضا حسين زاده پركوهي فرزند يوسفعلي كد نامزد 194

- 35 آقاي سيدكمال حسيني بالادزائي فرزند سيداقاجان كد نامزد 196

- 36 آقاي سيف اله خادم فرزند بهرام كد نامزد 197

- 37 خانم فاطمه خادمي فرزند محمدعلي كد نامزد 198

- 38 آقاي موسي خداشناس ريكنده فرزند سبحان كد نامزد 212

- 39 خانم زهرا خلخالي فرزند اسمعيل كد نامزد 214

- 40 آقاي محمدعلي خليلي فرزند حسين كد نامزد 215

- 41 آقاي يوسف خليلي آتني فرزند مصطفي كد نامزد 216

- 42 آقاي علي اكبر خورشيدي فرزند قربان كد نامزد 217

- 43 آقاي علي حسين داهول فرزند نوراله كد نامزد 219

- 44 آقاي جواد رئيسي آتني فرزند حسن كد نامزد 242

- 45 آقاي حسن رادنيا فرزند غلامعلى كد نامزد 245

- 46 آقاي كرامت رجبي برنتي فرزند جعفر كد نامزد 246

- 47 آقاي علي رحيمي رسكتي فرزند رحمت كد نامزد 248

- 48 آقاي مهدي رستمي اسطلخي فرزند رحمت اله كد نامزد 249

- 49 آقاي محمد رستميان فرزند رجبعلي كد نامزد 251

- 50 آقاي مهدي رضائي فرح آبادي فرزند ايرج كد نامزد 252

- 51 آقاي سيدمرتضي رضويان امرئي فرزند ميرنبى اله كد نامزد 254

- 52 آقاي سيدپرويز رضوي ساداتي فرزند سيد علم كد نامزد 256

- 53 آقاي عقيل رفيعي فرزند اسکندر كد نامزد 257

- 54 آقاي حميد رمضاني فرزند پاشاه كد نامزد 259

- 55 آقاي كميل رمضاني فرزند احمد كد نامزد 261

- 56 آقاي رضا رنجبر فرزند على كد نامزد 262

- 57 آقاي جواد رنجبرپاشاكلائي فرزند سيف اله كد نامزد 264

- 58 آقاي احمد روستانژادعرباني فرزند محمود كد نامزد 265

- 59 آقاي سيدجمال زارع سليمان محله فرزند سيدحسين كد نامزد 267

- 60 آقاي عمران زارعي فرزند ولى الله كد نامزد 268

- 61 آقاي علي اكبر زليكاني فرزندحسينعلي كد نامزد 271

- 62 آقاي علي اكبر زليكاني فرزند حسين كد نامزد 272

- 63 آقاي احمد زيارلاريمي فرزند حسين كد نامزد 274

- 64 آقاي سيدقاسم ساداتي فرزند سيدفضل اله كد نامزد 275

- 65 آقاي سيدمهدي ساده فرزند سيدموسي كد نامزد 276

- 66 آقاي مجيد سبحاني سوادرودباري فرزند ارسلان كد نامزد 278

- 67 آقاي سيدياسر سليم بهرامي فرزند ميرفتاح كد نامزد 282

- 68 آقاي پرويز شعباني فرزند علي اصغر كد نامزد 285

- 69 آقاي روح الله شعباني دولت آبادي فرزند عبداله كد نامزد 287

- 70 آقاي مرتضي شعباني عاليواكي فرزند رمضان كد نامزد 289

- 71 آقاي علي جان شمشيربند فرزند قنبر كد نامزد 291

- 72 آقاي رضا شيرزادچناري فرزند معصومعلي كد نامزد 292

- 73 آقاي سيدمجتبي صالحي مشهور به سيد امير فرزند سيد عباس كد نامزد 295

- 74 آقاي سيدمرتضي صالحي مشهور به سيد احمد فرزند ميرصالح كد نامزد 296

- 75 آقاي سيدحسين صالحي نيا مشهور به صالح فرزند ميرصالح كد نامزد 297

- 76 آقاي مسعود صفري فرزند عباسعلي كد نامزد 298

- 77 آقاي بهمن صفري مرمتي فرزند محمد كد نامزد 414

- 78 آقاي علي اكبر عابديني فرزند محمدحسين كد نامزد 416

- 79 آقاي مجيد عاليشاه مشهور به فرزند صفر كد نامزد 417

- 80 خانم فاطمه عباس زاده جويباري فرزند عباس كد نامزد 418

- 81 آقاي علي عباسي فرزند شعبان كد نامزد 419

- 82 آقاي ابوذر عباسي رستاقي فرزند على كد نامزد 421

- 83 آقاي الياس عبدي كاركنده فرزند علي كد نامزد 424

- 84 خانم مرضيه عبوري فرزند على اکبر كد نامزد 425

- 85 آقاي اسماعيل عرب فرزند ابراهيم كد نامزد 426

- 86 آقاي ميلاد عرب فرزند ناصر كد نامزد 427

- 87 آقاي اسفنديار عشوري سوادكوهي فرزند قربان كد نامزد 429

- 88 آقاي سيدعلي علمدار فرزند سيد حسين كد نامزد 452

- 89 آقاي سيدمهدي علوي فرزند سيد على اکبر كد نامزد 454

- 90 آقاي جمشيد عمراني فر فرزند احمد كد نامزد 456

- 91 آقاي محمد عنايتي پرچنكي فرزند عزت اله كد نامزد 457

- 92 آقاي محمدرضا فردين فرزند محمدعلى كد نامزد 459

- 93 خانم سارا فرهمندراد فرزند جعفر كد نامزد 461

- 94 آقاي سيدحسين قادري پائين كولائي فرزند سيد على كد نامزد 462

- 95 خانم اشرف السادات قاسمي فرزند سيد قاسم كد نامزد 464

- 96 آقاي سيدجمشيد قاسمي فرزند سيدحسين كد نامزد 465

- 97 آقاي قاسم قاسمي فرزند علي كد نامزد 467

- 98 آقاي محمدرضا قاسمي سيدمحله فرزند على كد نامزد 469

- 99 آقاي مجتبي قرباني فرزند حسن كد نامزد 471

- 100 آقاي مجيد قرباني فرزند رحمن كد نامزد 472

- 101 آقاي مرتضي قرباني فرزند حسين كد نامزد 474

- 102 خانم زينب قلي نژاد فرزند روح اله كد نامزد 476

- 103 آقاي آرمان قلي نژادپاجي فرزند داريوش كد نامزد 478

- 104 خانم ماه سلطان كاشي فرزند احمد كد نامزد 479

- 105 آقاي علي رضا كاظمي كاوردي فرزند نعمت اله كد نامزد 481

- 106 آقاي حسين كاوه تلاوكي فرزند قاسم كد نامزد 482

- 107 آقاي مهدي كردان فرزند محمد كد نامزد 484

- 108 خانم نجمه كفشگركياسري فرزند عابدين كد نامزد 485

- 109 آقاي بابك كلانتري فرزند محمدتقي كد نامزد 486

- 110 آقاي سيدهادي كلانتري فرزند سيد ابراهيم كد نامزد 487

- 111 آقاي ميثم كوثري لنگري فرزند محمود كد نامزد 491

- 112 آقاي موسي كولائيان فرزند مهدی كد نامزد 492

- 113 آقاي فرزاد گوهردهي فرزند علي اكبر كد نامزد 494

- 114 آقاي سيديوشع لاريمي فرزند يوسف كد نامزد 495

- 115 آقاي محمدهادي لقمانپور فرزند محمد كد نامزد 496

- 116 خانم مستوره لمعاني فرزند عادل كد نامزد 497

- 117 آقاي محسن متوليان شاه رضائي فرزند محمود كد نامزد 498

- 118 آقاي مجتبي محسني ارزفوني فرزند باب الله كد نامزد 514

- 119 آقاي اسحق محمدپور فرزند دوستعلي كد نامزد 515

- 120 آقاي همت محمدنژاد فرزند محمود كد نامزد 516

- 121 آقاي سيدمحسن محمدي فرزند سيدجليل كد نامزد 517

- 122 آقاي محمدحسن محمدي كيادهي فرزند محمد قلي كد نامزد 519

- 123 آقاي عليرضا مختارزاده فرزند يوسف رضا كد نامزد 524

- 124 آقاي سيدمسعود مدينه فرزند سيد ضيا كد نامزد 526

- 125 آقاي محمدجواد مرادي كياپي فرزند حسينعلي كد نامزد 527

- 126 آقاي رضا مشاهدي فرزند حسن كد نامزد 528

- 127 آقاي مصطفي معافي فرزند قنبرعلي كد نامزد 529

- 128 آقاي حسين مهديان فرزند رمضانعلي كد نامزد 545

- 129 آقاي محمدحسين مهران فر فرزند مهدی كد نامزد 546

- 130 آقاي احسان ميرزائي سروكلائي فرزند فيض اله كد نامزد 549

- 131 آقاي سيدداود ميرفضلي فرزند سيد نظام كد نامزد 561

- 132 آقاي سيداحمد ميري فرزند ميرعبداله كد نامزد 562

- 133 آقاي عباس نجاريان ساروي فرزند محمد كد نامزد 564

- 134 آقاي رضا نجفي فرزند نجف كد نامزد 565

- 135 آقاي عابس نصيري فرزند ناصر كد نامزد 567

- 136 آقاي سيدعبدالحسين نصيري وليك بني فرزند سيدکريم كد نامزد 568

- 137 آقاي حسين نظري فرزند محمود كد نامزد 569

- 138 آقاي قوام الدين نظري خادم الشريعه فرزند عبدالله كد نامزد 571

- 139 آقاي حامد نظري هشجين فرزند امين كد نامزد 572

- 140 آقاي فيض اله نفجم فرزند ابراهيم كد نامزد 574

- 141 آقاي فرامرز نقيبي علمداردهي فرزند غلامعلي كد نامزد 575

- 142 آقاي ناصر نقي زاده فرزند حسين كد نامزد 576

- 143 آقاي محمد نونهال خوشروئي فرزند محمود كد نامزد 578

- 144 آقاي منصور نيستاني فرزند محمد كد نامزد 579

- 145 آقاي غلام رضا نيك دوز فرزند محمد كد نامزد 581

- 146 آقاي سيدسعيد هاشمي سليمي فرزند سيدحميد كد نامزد 582

- 147 آقاي روح اله واحدي خرم آبادي فرزند حسينعلي كد نامزد 584

- 148 خانم سميرا ورداسبي جويباري فرزند خليل ا... كد نامزد 585

- 149 آقاي مصطفي ولي فرزند باب اله كد نامزد 586

- 150 خانم بهاره وهابي فرزند عبدالوهاب كد نامزد 587

- 151 آقاي عبداله يزداني فرزند يحيى كد نامزد 589

- 152 آقاي سيدحسين يوسفي فرزند سيدنعمت اله كد نامزد 591

- 153 آقاي كوروش يوسفي ساداتي فرزند دوستعلي كد نامزد 592

توجه :

-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 9 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط

اسامي تعداد حداكثر 9 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ساري در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .

-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا

شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

احمد حسين زادگان

 

تمامی اخبار مازندران را در ( آژانس عکس مازندران ) دنبال کنید.

منبع : فرمانداری ساری | 20 اردیبهشت، 1396

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن